Disclaimer

Suckhoexuong.com không chịu trách nhiệm về, và từ chối mọi trách nhiệm cho những thiệt hại của bất kỳ loại phát sinh ra sử dụng tài liệu tham khảo đến, hay dựa trên bất kỳ sản phẩm thông tin trong những trang web.

Mặc dù Suckhoexuong.com có thể bao gồm đường dẫn cung cấp truy cập trực tiếp vào tài nguyên Internet khác, Suckhoexuong.com không chịu trách nhiệm cho chính xác hoặc là nội dung của thông tin trong những trang web này.

Các đánh giá sản phẩm có trên trang web này là chỉ dựa vào các tài liệu nhận được từ sản phẩm các nhà nghiên cứu các sản phẩm thử nghiệm và hồ sơ của họ, trải nghiệm. Vì bên ngoài biến và cá nhân tố thường có thể thay đổi kết quả của bất kỳ bổ sung, kết quả có thể thay đổi.

Suckhoexuong.com không nên phục vụ như là một sự thay thế cho chính lời khuyên từ một chuyên gia y tế. Hãy tham khảo ý kiến một bác sĩ trước khi làm cho một người mua.

Trong khi những thông tin trong những trang web được cập nhật định kỳ, không có gì đảm bảo là cho rằng những thông tin trong Suckhoexuong.com là đúng, hoàn chỉnh, và ngày. Nếu bạn cảm thấy rằng bất kỳ thông tin, là không chắc chắn, xin liên hệ với chúng tôi để cập nhật các dữ liệu.